EVA WAS EERST Vrouwen - verkiezingen - hoogbegaafd - hooggevoelig - stemrecht - politiek - IQ test - intelligentie - hersenen - pedofilie

 

 

Vrouwen die mannen trachten te evenaren, hebben een gebrek aan ambitie (Timothy Leary, Amerikaans psycholoog).

 

 

In de US stierven tussen begin 2002 en eind 2010 bijna 11.000 vrouwen door partnergeweld. (Mogelijk werden sommige vrouwen gedood door hun vrouwelijke partner maar daar zijn geen cijfers van.)

Het aantal Amerikaanse doden in die periode ten gevolge van terrorisme (de periode is zelfs langer want we tellen de aanslagen op de WTC torens van 9 september 2001 mee) en de oorlogen in Irak en Afghanistan: Ongeveer 9800.

Vrouwen doodden soms ook hun mannelijke partner, maar uit cijfers blijkt dat dit tot 10 keer meer gebeurde als gevolg van zelfverdediging.

Wij beseffen dat vrouwen sterk zijn in psychologische oorlogsvoering, maar volgens ons is dit geen excuus en zouden de naakte cijfers velen aan het denken moeten zetten. Tussen haakjes: over India, Afrikaanse en andere landen waar vrouwenrechten maar een fractie betekenen, vergeleken met de US, hebben we geen cijfers ...

 

 

Kan de vrouw de toekomst redden?

 

 

Vrouwen waren ooit hoog verheven boven de gewone stervelingen. De goden waren 20.000 jaar lang simpelweg godinnen, dat is wat de kunstwerken van zowat 32.000 jaar tot circa 12.000 jaar geleden, ons aantonen. En hoe ongelooflijk het ook klinkt, het heeft er alle schijn van dat die godinnen werkelijk hebben bestaan.

 

Na de megacatastrofen deed er zich echter een totale ommekeer voor. De supermens die vooral vrouwelijke karaktertrekken vertoonde, verdween van het toneel. De levensvoorwaarden op planeet Aarde dwongen de mens tot egocentrisme waardoor het recht van de sterkste de bovenhand kreeg. Het spirituele moest plaats ruimen voor machtswellust en de vrouw werd als het ware de slavin van de man. Een onrecht dat al vele duizenden jaren aansleept, en maar blijft voortduren. Vrouwen worden immers vandaag nog in heel wat landen op een onmenselijke manier misbruikt.

 

Nu tonen sommige onderzoeken aan dat mannen over het algemeen intelligenter zijn dan vrouwen. Iets wat blijkbaar te maken heeft met hun grotere hersenvolume. Hoewel dan weer andere studies concluderen dat de grootte van het brein niets met geestelijke vermogens te maken heeft.

 

Wat men echter niet kan ontkennen, is dat geestelijke ontwikkeling voor de vrouw gedurende vele millennia taboe was. Het zou daarom een wonder heten als ze op dat vlak niet achterop was geraakt. Doch zoals iedereen weet, zijn wonderen de wereld niet uit. Vrouwen hebben -over het algemeen uiteraard- meer hersenverbindingen dan mannen. En het lijkt er sterk op dat net die verbindingen ervoor zorgen dat de mens is wat hij is: een niet te rijmen verschijning op deze planeet.

 

Het peilen van intelligentie richt zich vandaag op kennis die zich in één specifiek deel van de hersenen bevindt. Dat geeft de man een twijfelachtig voordeel. Doordat de verschillende regionen in zijn hersenen minder met elkaar communiceren en doordat hij meer synapsen (zenuwkanaaltjes) binnen zijn afzonderlijke hersendelen heeft, kan hij beter focussen dan de vrouw. De vrouw zou dan weer meerdere dingen tegelijk kunnen doen. De oorzaak van de verschillen zijn volgens speculaties van de wetenschap te zoeken in de natuurlijke evolutie. Mannen hebben in prehistorische tijden voor de jacht meer moeten focussen op wilde dieren, terwijl vrouwen alle tijd hadden om ondertussen andere dingen te doen.

 

We kunnen de wetenschappers natuurlijk niet kwalijk nemen dat ze een verklaring zoeken. Alleen geven ze hier al snel toe dat ze speculeren. We hoeven hen dus niet zo snel te geloven.

 

Dat mannen beter kunnen focussen omdat ze meer synapsen hebben, lijkt op zich niet zoveel voor te stellen -een muis heeft blijkbaar meer synapsen dan de mens-. Om het cru te stellen: dat focussen lijkt dus eerder iets dierlijks. En dat multitasken van de vrouw is ten andere maar bijzaak. Feit is dat zich bij de vrouw, meer dan bij de man, eigenschappen manifesteren die niet van deze planeet afkomstig kunnen zijn. Maar daarover straks meer.

 

Voorlopig gaat de vrouw echter niet uit van de mogelijkheden die haar brein biedt en meet ze zich te veel aan de criteria die gelden in een mannenwereld. Hierdoor treden vaak net de vrouwen met typisch mannelijke karaktertrekken op het voorplan. Iets waar hopelijk snel verandering in komt.

Het lijkt cynisch om te geloven in de kracht van de vrouw als men ziet hoe ze zich nog vaak laat gebruiken door de man. Zo wordt ze door de seksindustrie schaamteloos letterlijk en figuurlijk verkracht. Iets waar het internet ijverig aan meewerkt. Toch kan deze absurde trend wel eens de katalysator zijn die een aantal sterke vrouwen doet opstaan. Vrouwen die de strijd met de man bewust niet aangaan, maar vertrouwen op hun eigen waarden. En het internet kan daarbij helpen. Het maakt het voor vrouwen vandaag zoveel makkelijker om enerzijds tot inzicht te komen en anderzijds hun overtuiging kracht bij te zetten en hun stem te laten horen, een stem voor meer 'rechtvaardigheid'.

 

Dat de bewuste vrouwen tegenwerking zullen krijgen, staat vast. Hun doorzettingsvermogen zal grenzeloos moeten zijn. En dan nog zullen ze de komende decennia maar de eerste stap kunnen zetten op de ellenlange weg naar een wereld die niet draait rond het recht van de sterkste. Of anders gezegd: naar een wereld die in tegenstrijd is met alles wat het leven op aarde honderden miljoenen jaren lang heeft gekenmerkt.

 

 

***

 

Waarom de vrouw superieur is aan de man.

 

Lange termijn studies - onder meer aan de Universiteit van Valencia - hebben aangetoond dat vrouwen doorgaans meer inlevingsvermogen hebben dan mannen (Spanish Journal of Psychology 2009, Vol.12 No1 76-83). Eerdere studies hadden al aangetoond dat ze meer last hebben van schuldgevoel. Verder zijn ze spiritueler en vooral: ze kunnen een rechtvaardiger oordeel vellen. Inlevingsvermogen, geweten, aanvoelen van onrecht, eerbied voor alle leven, spiritualiteit (zelfs paranormale gaven) ... het zijn waarden die men eerder in verband brengt met vrouwen dan met mannen. Mannen zijn -over het algemeen- meer uit op persoonlijke macht en aanzien.

 

Van kleine gewelddaden tot moord, met alles ertussenin: mannen plegen ontstellend meer misdaden dan vrouwen. Zij geven de schuld daarvoor aan hun testosterongehalte (het zogenaamde mannelijke agressiehormoon). Maar het is zeer de vraag of pedofilie -één van de misdaden waarbij ze oververtegenwoordigd zijn- te maken heeft met testosteron. Het begaan van misdaden lijkt eerder ingegeven door een tekort aan medeleven en schuldgevoel. En dus een teveel aan egocentrisme.

 

Medeleven en schuldgevoel -twee superieure gaven van de mens- worden al te vaak als soft omschreven. Een schande natuurlijk. Maar aangezien op planeet Aarde alles draait rond macht, niet meer dan normaal. Als de mens echter niet zelf ingrijpt, dan zullen die gaven van de aardbol verdwijnen. Dan zal de machtswellust blijven toenemen. Iets waar alle grote profeten ons in het verleden voor hebben gewaarschuwd.

 

***

 

Om alle leed -men moet echt gevoelloos zijn om het niet te willen zien- wat te verzachten, moet er iets grondig veranderen. En daarom moeten vrouwen eerst in alle landen aan verkiezingen kunnen deelnemen. Ze moeten zich overal politiek kunnen laten gelden. Want al dragen ze het moederinstinct in zich, het zou niet verbazen als meer vrouwen dan mannen bereid zijn tot het nemen van de meest noodzakelijke stap: het stoppen van de bevolkingsaangroei door geboortebeperking.

 

Het spreekt vanzelf dat om vrouwenrechten veilig te stellen een eerlijke democratie in alle landen van de wereld een verplichting zou moeten zijn.

 

***

 

Hoewel de technologie van de toekomst zal toelaten dat er op aarde nog heel wat mensen bij kunnen, zouden we beter de nadruk leggen op kwaliteit in plaats van op kwantiteit. Anders gezegd: er zijn al genoeg mensen op deze planeet. Laat ons niet méér, maar betere mensen maken. Niet macht of aanzien, maar het op de wereld zetten van een 'rechtschapen mens’ moet het hoogste doel zijn. Meer nog: het zou het enige mogen zijn dat er werkelijk toe doet. Hoe soft dit ook moge klinken. En de stuwkracht om dit te laten doordringen, zal vooral van de vrouw moeten komen.

 

Nadien kan het volgende punt op tafel komen: het toekennen van rechten aan dieren. Want jawel, ook zij moeten een rechtvaardige -vertegenwoordigende- stem in ons rechtssysteem krijgen. [Wij staan nu eenmaal bij hen in het krijt, omdat we hun wereld hebben ingenomen.]

 

Dat macht en rechtvaardigheid niet samengaan, wisten we al. Rechtvaardige leiders kunnen zich moeilijk handhaven. Hoewel rechtvaardigheid het nemen van bikkelharde maatregelen niet uitsluit, kan het niet op tegen de schijnheiligheid van de intrige. Een wapen waarvan uiteraard niet alleen mannen gebruik maken.

 

Eigenlijk zouden kandidaat leiders (zelfs op lokaal vlak) verplicht hoogbegaafd én hooggevoelig moeten zijn (en laat in de leiding van de kleine en grote wereld wat ons betreft liefst meer vrouwen dan mannen toe met die kwaliteiten). Echte hoogbegaafdheid/hooggevoeligheid heeft nog wel wat meer kenmerken dan een hoog IQ, zo is er ook sprake van een hoge mate van empathie, een sterke drang naar rechtvaardigheid, groot doorzettingsvermogen, het hechten van minder waaarde aan persoonlijke macht of materiële zaken ... Spijtig genoeg worden hoogbegaafden/hooggevoeligen door diegenen die het voor het zeggen hebben zo goed als altijd gebruikt om hun eigen doeleinden te bereiken. Ze komen niet vaak aan de top, omdat ze de wereld van hypocrisie en intrige de rug toekeren ...

 

***

 

Tot slot: U heeft het wellicht al gemerkt: zonder hulp komen we nooit tot een betere wereld, een wereld waar de vrouw meer rechten en verantwoordelijkheden krijgt toebedeeld. Als de mensheid ongecontroleerd zijn gang zou gaan, belanden we binnen de kortste keren in een chaos. Wij rekenen echter op de echte leiders die alles in goede banen zullen leiden. Met andere woorden: De toekomst is hoopvol ...

 

Volgende