EVA WAS EERST

 

Intuïtie is het meest waardevolle dat er is (Einstein).

 

 

Bloedgroep - resusfactor - rhesusfactor

 

Bloedgroep en rhesusfactor

 

 

De mens kent net als de zoogdieren verschillende bloedgroepen. Die bloedgroepen worden bepaald door de eiwitten die zich bevinden op het oppervlak van de rode bloedcellen. Daarnaast is er bij de mens ook sprake van een rhesusfactor (RH). Deze kan positief of negatief zijn. Zo is de rhesusfactor positief als blijkt dat op het oppervlak van de rode bloedcellen een bepaald antigen voorkomt. Komt dit antigen er niet op voor dan is de rhesusfactor negatief. Het al dan niet voorkomen van dat antigen is afhankelijk van twee genen. De persoon die geen enkele van de actieve genen heeft, is RH-. Deze bij wie beide of slechts één van de genen actief is, is RH+.

 

Bij rhesusaapjes ontdekte men voor het eerst het bestaan van een rhesusfactor. De aapjes zijn allemaal rhesuspositief. En eigenlijk lijkt het er sterk op dat er simpelweg geen dieren zijn waarbij men kan spreken van een negatieve rhesusfactor. 

 

Daar komt nog een merkwaardig fenomeen bij. Als een RH- moeder bij de bevalling in contact komt met het bloed van haar RH+ kind, begint ze antistoffen aan te maken, waardoor een volgend RH+ kind zal worden afgestoten. Het is alsof het lichaam van de moeder het kind als een vreemd wezen beschouwt dat moet worden vernietigd. En dat is iets wat op aarde normaal gezien niet voorkomt.

***

Om het enigszins duidelijker te maken volgt hierna een schematische voorstelling. Het fenomeen van de 'botsende rhesusfactors' doet zich enkel voor als de moeder RH- is, dus als de moeder in het bezit is van twee passieve genen (= rr). Daarom wordt hieronder enkel de RH- moeder in aanmerking genomen.

 

Stel: ‘R’ is het actieve gen en ‘r’ het passieve. R is dominant over r. Rhesusnegatief is men als geen enkel van de twee genen actief is (rr). Rhesuspositief is men als één van de twee genen actief is of uiteraard als ze allebei actief zijn (rR of RR). Het kind krijgt steeds één gen van de moeder en één gen van de vader.

 

Moeder (rr) + vader (RR) kind (rR)

Is de moeder volledig RH- en de vader volledig RH+ dan zal het kind altijd RH+ zijn. Met één actief gen is het kind steeds rhesuspositief.

 

Moeder (rr) + vader (Rr) kind (rR of rr)

Is de moeder volledig RH- en de vader RH+ met slechts één actief gen dan is het kind ofwel RH+ met slechts één actief gen of het is RH- (steeds twee passieve genen) .

Moeder (rr) +

vader
(rr)
kind (rr)

Is de moeder volledig RH- en de vader ook, dan is het kind steeds RH- .

 

***

Nu is het zo dat ongeveer 85 procent van de mensen over de hele wereld RH+ is. Dus 15 procent is RH-. Toch is bloedgroep O-negatief het enige bloed dat het afweersysteem van elke mens op aarde herkent. O-negatieve mensen zijn dan ook de enige universele bloeddonoren. Een aanwijzing dat één van onze eerste voorouders O-negatief bloed had.

 

Het feit dat vandaag de meeste rhesusnegatieve mensen leven in de streek waar de eerste grotschilderingen werden ontdekt, is wellicht geen toeval. De hypothese dat de rhesusnegatieve Cro Magnon zich van 32.000 jaar geleden tot zowat 12.000 jaar geleden kruiste met de (niet gemuteerde) Homo Sapiens en tegelijk ook verder afgelegen oorden ging opzoeken, kan de verklaring zijn waarom het rhesusnegatieve bloed afneemt met de afstand die bepaalde bevolkingsgroepen zijn verwijderd van de woonplaats van de eerste Cro Magnon.

In de rand hiervan kan men tevens veronderstellen dat de bevolkingsaangroei van de Cro Magnon in eerste instantie niet spectaculair kan zijn geweest, aangezien botsende rhesusfactors een snelle voortplanting in de weg staan.

***

Merk op dat we zeker geen racisten zijn en dat we achter de echte leiders van deze wereld staan die er duidelijk voor gekozen hebben om alle rassen met elkaar te verenigen. Het is ooit anders geweest (denk aan de nazis). De toekomstige mens zal niet blank zijn, noch zwart, maar een getinte huidskleur hebben.

 

Wel moet gezegd dat vanuit de streek waar zich het meeste O negatieve mensen bevonden (bevinden) de wereld werd veroverd en dat zoals eerder gezegd de beste kunstenaars ooit (Chauvet) er het levenslicht zagen.

 

Hierna volgen bevolkingsgegevens over de hele wereld. Het eerste cijfer geeft het aantal mensen weer met twee negatieve genen (RH-), het tweede diegenen met één negatief en één positief gen (RH +) en het derde diegenen met twee positieve genen (uiteraard ook RH+).

 

Basken: 35%/65%/60%

Andere Europeanen: 16%/84%/40%

Amerikanen met Afrikaans bloed: 7%/93%/26%

autochtone Amerikanen: 1%/99%/10%

Afrikanen: 1%/99%/3%

Aziaten: 1%/99%/1%

 

Bron: Wikipedia

***

Erythroblastosis fetalis, neonatale isoerythrolysis … en zovele andere moeilijke termen … het is iets voor specialisten volgens ons. Wij zijn maar dilettanten (in de positieve zin van het word). Het internet staat bol van teksten over het resusfactor thema. En het enige dat we kunnen concluderen is dat we alweer in en welles-nietes spel belanden. Toch kunnen we ons niet ontdoen van de indruk dat geleerden enige moeite doen om toch maar niet te moeten toegeven dat mensen inderdaad een speciaal bloedkenmerk hebben dat hen onderscheidt van dieren daar waar het gaat over de afwezigheid bij sommige mensen van het D antigen op de korte arm van het eerste chromosoom. En dat ze daardoor voor een raadsel staan ... ook al zoeken ze er nu al tientallen jaren naar een antwoord.

 

Het resus bloedtype werd genoemd naar de resusaap en werd ontdekt in 1937 door Karl Landsteinder en Alexander S. Wiener. Resusapen zijn allemaal resuspositief. Men zou kunnen stellen dat het allemaal niet zo’n vaart moet lopen en dat allergische reacties tegen foetussen ook bij andere diersoorten voorkomen wanneer er een mismatch is tussen het bloed van de moeder en die van de foetus. Maar dit is iets wat ook bij mensen voorkomt. Het resuspositief/resusnegatief fenomeen lijkt echter enkel bij mensen voor te komen.

 

Om een lang verhaal kort te maken: RH negatief is speciaal en vooral O negatief is een speciaal soort bloedgroep … die niet van deze planeet lijkt te komen. RH negatief (vooral O negatief) is het zuiverste bloed. Het kan ook niet worden gekloond. Verder is O negatief de enige universele donor. Daarbij komt dat O negatieve mensen toch wel speciale karaktertrekken lijken te vertonen (we veralgemenen!). Velen beweren dat ze vooral meer empathisch zijn ...

 

Volgende